فایز دشتی با عرض سلام اینجانب مجتبی سعیدی هم ولایتی فایز دشتی (روستای کردوان) هستم و برای زنده ماندن نام و اشعار فایز بزرگ تلاش می کنم... http://fayez1.mihanblog.com 2020-07-04T18:10:39+01:00 text/html 2013-05-14T21:53:27+01:00 fayez1.mihanblog.com مجتبی سعیدی دانلود شروه های دلنشین دشتی (سری دوازدهم) http://fayez1.mihanblog.com/post/69 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="1" width="100%"><tbody><tr><td><strong><font color="#0000ff">نام شروه خوان</font></strong></td> <td><strong><font color="#0000ff">زمان</font></strong></td> <td><strong><font color="#0000ff">دانلود</font></strong></td></tr> <tr> <td><strong>بهمن رسولی ۱</strong></td> <td>۳۰دقیقه</td> <td><a target="_blank" href="http://www.mediafire.com/?wv5ix1mavd15lnd"><img src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" style="width: 257px; height: 85px;" align="bottom" border="5" height="85" hspace="0" width="257"></a></td></tr> <tr> <td><strong><strong>بهمن رسولی</strong> ۲</strong></td> <td>۳۰دقیقه</td> <td><a target="_blank" href="http://www.mediafire.com/?9xx81hwxu72w2a8"><img src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" style="width: 257px; height: 85px;" align="bottom" border="5" height="85" hspace="0" width="257"></a></td></tr> <tr> <td><strong>محمد زمانی 1</strong></td> <td>۳۰دقیقه</td> <td><a target="_blank" href="http://www.mediafire.com/?zps1jr065835tn2"><img src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" style="width: 257px; height: 85px;" align="bottom" border="5" height="85" hspace="0" width="257"></a></td></tr> <tr> <td><strong>محمد زمانی 2</strong></td> <td>۳۰دقیقه</td> <td><a target="_blank" href="http://www.mediafire.com/?3rkcg1e086ck3q6"><img src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" style="width: 257px; height: 85px;" align="bottom" border="5" height="85" hspace="0" width="257"></a></td></tr></tbody></table> <br> text/html 2013-05-14T21:52:21+01:00 fayez1.mihanblog.com مجتبی سعیدی دوبیتی هایی از فایز دشتی http://fayez1.mihanblog.com/post/68 <div align="center">نگفتم جا مده بر چهره گیسو<br>مسوزان اندر آتش بچه هندو؟<br>بت فایز گمانم ، کافرستی<br>که با آتش پرستی کرده ای خو؟<br><br>...<br><br>دلا تا چند در آزارم از تو<br>گهی نالان ، گهی بیمارم از تو<br>تو فایز در جهان بدنام کردی<br>برو ای دل که من بیزارم از تو<br><br>...<br><br>دو گیسو را به دوش انداختی تو<br>ز ملک دل دو لشکر ساختی تو<br>به استمداد چشم و زلف و رخسار<br>به یکدم کار فایز ساختی تو<br><br>...<br><br>نسیم ، امشب عجب دفع غمی تو<br>یقین دارم نه از این عالمی طتو<br>شمیم زلف یار فایزستی<br>و یا ز انفاس ابن مریمی تو؟<br><br>...<br><br>خوش لحان مرغکی وقت سحرگاه<br>مرا بیدار کرد از صوت دلخواه<br>زدی هی بال خواندی شعر فایز<br>که بر تو باد رحمت بارک الله<br><br>...<br><br>به زیر زلف برق گوشواره<br>زده بر خرمن عمرم شراره<br>بیا فایز که از نو آتش طور<br>تجلی کرده بر موسی دوباره<br><br>...<br><br>دام از بس که دنبال تو گشته<br>دل خون گشته پامال تو گشته<br>مگر در وقت مردن خون فایز<br>ترشح کرده و خال تو گشته<br><br>...<br><br>غم و غصه تن و جانم گرفته<br>فراق یا دامانم گرفته<br>به کشتی اجل فایز سوار است<br>میان آب ، طوفانم گرفته<br><br>...<br><br>پری رویان به ما کردند نظاره<br>یکی چون ماه و باقی چون ستاره<br>کمان ابرو و مژگان تیز کردند<br>زدند بر جان فایز چون هزاره<br><br>...<br><br>نسیم ، آهسته آهسته سحرگاه<br>روان شو سوی یار از راه و بی راه<br>بجنبان حلقه زنجیر زلفش<br>زحال زار فایز سازش آگاه </div> text/html 2013-03-08T22:59:07+01:00 fayez1.mihanblog.com مجتبی سعیدی دانلود شروه های دلنشین دشتی (سری یازدهم) http://fayez1.mihanblog.com/post/67 <table border="1" cellSpacing="1" cellPadding="2" width="100%"> <tbody><tr> <td><strong><font color="#0000ff">نام شروه خوان</font></strong></td> <td><strong><font color="#0000ff">زمان</font></strong></td> <td><strong><font color="#0000ff">دانلود</font></strong></td></tr> <tr> <td><strong>محمد جعفر زنگنه ۱</strong></td> <td>۳۰دقیقه</td> <td><a title="" href="http://www.mediafire.com/download.php?p7358pzrbledbnj" target="_blank"><img style="width: 257px; height: 85px;" border="5" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width="436" height="210"></a></td></tr> <tr> <td><strong>محمد جعفر زنگنه ۲</strong></td> <td>۳۰دقیقه</td> <td><a title="" href="http://www.mediafire.com/download.php?54ov8i6odfzlmn6" target="_blank"><img style="width: 257px; height: 85px;" border="5" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width="436" height="210"></a></td></tr> <tr> <td><strong>نجاتی ۱</strong></td> <td>۳۰دقیقه</td> <td><a title="" href="http://www.mediafire.com/?z561c58n6krmerv" target="_blank"><img style="width: 257px; height: 85px;" border="5" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width="436" height="210"></a></td></tr> <tr> <td><strong>نجاتی ۲</strong></td> <td>۳۰دقیقه</td> <td><a title="" href="http://www.mediafire.com/?3e3eoegaxrda8ac" target="_blank"><img style="width: 257px; height: 85px;" border="5" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width="436" height="210"></a></td></tr></tbody> </table> text/html 2013-01-27T15:46:53+01:00 fayez1.mihanblog.com مجتبی سعیدی کد پیشواز شروه ایرانسل http://fayez1.mihanblog.com/post/66 <table style="width: 572px; height: 179px;" border="1" cellSpacing="1" cellPadding="2" width="572"> <tbody><tr> <td><font size="5">شروه ۱</font></td> <td><font size="5">5514118</font></td></tr> <tr> <td><font size="5">شروه ۲</font></td> <td><font size="5">5514123</font></td></tr></tbody> </table> text/html 2012-10-28T11:40:04+01:00 fayez1.mihanblog.com مجتبی سعیدی ... http://fayez1.mihanblog.com/post/65 <P align=center><SPAN class=caption data-ft='{"tn":"L"}'><SPAN dir=rtl><STRONG><FONT size=3>"بدون عشق هرگز" می فرستم<BR>دو بیتی های فایز می فرستم<BR>کمی با من مدارا کن برایت<BR>شراب وشعر وحافظ می فرستم</FONT></STRONG></SPAN></SPAN></P> <P align=center><SPAN class=caption data-ft='{"tn":"L"}'><SPAN dir=rtl>مریم حقیقت</SPAN></SPAN></P> text/html 2012-10-28T10:21:47+01:00 fayez1.mihanblog.com مجتبی سعیدی دانلود چاووشی http://fayez1.mihanblog.com/post/64 <DIV align=center> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #ff0000 3px solid; BORDER-LEFT: #ff0000 3px solid; BACKGROUND-COLOR: #66ff99; WIDTH: 70%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; HEIGHT: 223px; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #ff0000 3px solid; BORDER-RIGHT: #ff0000 3px solid" cellSpacing=3 cellPadding=3 align=center> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ff0000 3px solid; BORDER-LEFT: #ff0000 3px solid; WIDTH: 17.5%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ff0000 3px solid; BORDER-RIGHT: #ff0000 3px solid"><STRONG><FONT size=2>&nbsp;</FONT></STRONG></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ff0000 3px solid; BORDER-LEFT: #ff0000 3px solid; WIDTH: 17.5%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ff0000 3px solid; BORDER-RIGHT: #ff0000 3px solid"><STRONG><FONT size=2>&nbsp;حجم فایل&nbsp;(مگابایت)</FONT></STRONG></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ff0000 3px solid; BORDER-LEFT: #ff0000 3px solid; WIDTH: 17.5%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ff0000 3px solid; BORDER-RIGHT: #ff0000 3px solid"><STRONG><FONT size=2>&nbsp;زمان (دقیقه)</FONT></STRONG></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ff0000 3px solid; BORDER-LEFT: #ff0000 3px solid; WIDTH: 17.5%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ff0000 3px solid; BORDER-RIGHT: #ff0000 3px solid"> <P align=center><STRONG><FONT size=2>&nbsp;دانلود</FONT></STRONG></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ff0000 3px solid; BORDER-LEFT: #ff0000 3px solid; WIDTH: 17.5%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ff0000 3px solid; BORDER-RIGHT: #ff0000 3px solid"> <P align=center><STRONG><FONT size=2>&nbsp;چاووشی 1</FONT></STRONG></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ff0000 3px solid; BORDER-LEFT: #ff0000 3px solid; WIDTH: 17.5%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ff0000 3px solid; BORDER-RIGHT: #ff0000 3px solid"> <P align=center><STRONG><FONT size=2>&nbsp;7</FONT></STRONG></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ff0000 3px solid; BORDER-LEFT: #ff0000 3px solid; WIDTH: 17.5%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ff0000 3px solid; BORDER-RIGHT: #ff0000 3px solid"> <P align=center><STRONG><FONT size=2>&nbsp;7</FONT></STRONG></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ff0000 3px solid; BORDER-LEFT: #ff0000 3px solid; WIDTH: 17.5%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ff0000 3px solid; BORDER-RIGHT: #ff0000 3px solid"><STRONG><FONT size=2>&nbsp;</FONT></STRONG><STRONG><FONT size=2><A title="" href="http://www.mediafire.com/download.php?hj2w5b0v2kmwoti" target=_blank><IMG style="WIDTH: 134px; HEIGHT: 115px" border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://hushbary.persiangig.com/image/005_14%5B1%5D.gif"></A></FONT></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ff0000 3px solid; BORDER-LEFT: #ff0000 3px solid; WIDTH: 17.5%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ff0000 3px solid; BORDER-RIGHT: #ff0000 3px solid"> <P align=center><STRONG><FONT size=2>&nbsp;چاووشی 2</FONT></STRONG></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ff0000 3px solid; BORDER-LEFT: #ff0000 3px solid; WIDTH: 17.5%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ff0000 3px solid; BORDER-RIGHT: #ff0000 3px solid"> <P align=center><STRONG><FONT size=2>&nbsp;18</FONT></STRONG></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ff0000 3px solid; BORDER-LEFT: #ff0000 3px solid; WIDTH: 17.5%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ff0000 3px solid; BORDER-RIGHT: #ff0000 3px solid"> <P align=center><STRONG><FONT size=2>&nbsp;20</FONT></STRONG></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ff0000 3px solid; BORDER-LEFT: #ff0000 3px solid; WIDTH: 17.5%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ff0000 3px solid; BORDER-RIGHT: #ff0000 3px solid"><STRONG><FONT size=2>&nbsp;</FONT></STRONG><STRONG><FONT size=2><A title="" href="http://www.mediafire.com/download.php?klhrihxe29z78su" target=_blank><IMG style="WIDTH: 133px; HEIGHT: 130px" border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://hushbary.persiangig.com/image/005_14%5B1%5D.gif"></A></FONT></STRONG></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ff0000 3px solid; BORDER-LEFT: #ff0000 3px solid; WIDTH: 17.5%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ff0000 3px solid; BORDER-RIGHT: #ff0000 3px solid"> <P align=center><STRONG><FONT size=2>&nbsp;چاووشی 3</FONT></STRONG></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ff0000 3px solid; BORDER-LEFT: #ff0000 3px solid; WIDTH: 17.5%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ff0000 3px solid; BORDER-RIGHT: #ff0000 3px solid"> <P align=center><STRONG><FONT size=2>&nbsp;27</FONT></STRONG></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ff0000 3px solid; BORDER-LEFT: #ff0000 3px solid; WIDTH: 17.5%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ff0000 3px solid; BORDER-RIGHT: #ff0000 3px solid"> <P align=center><STRONG><FONT size=2>&nbsp;30</FONT></STRONG></P></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #ff0000 3px solid; BORDER-LEFT: #ff0000 3px solid; WIDTH: 17.5%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #ff0000 3px solid; BORDER-RIGHT: #ff0000 3px solid"><STRONG><FONT size=2>&nbsp;</FONT></STRONG><STRONG><FONT size=2><A title="" href="http://www.mediafire.com/download.php?4dorest1sll5qoz" target=_blank><IMG style="WIDTH: 134px; HEIGHT: 127px" border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://hushbary.persiangig.com/image/005_14%5B1%5D.gif"></A></FONT></STRONG></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> text/html 2012-10-28T09:03:16+01:00 fayez1.mihanblog.com مجتبی سعیدی برای فایز http://fayez1.mihanblog.com/post/63 <P align=center><FONT size=3><STRONG>همین آخر سری ها گریه می کرد<BR><BR>به یاد دلبری ها گریه می کرد<BR><BR><BR>کسی فایز-عمویم - را ندیده<BR><BR>که دنبال پری ها گریه می کرد؟!</STRONG></FONT><BR><BR>-مهدی شیخیانی-</P> text/html 2012-10-26T21:54:31+01:00 fayez1.mihanblog.com مجتبی سعیدی دانلود شروه های دلنشین دشتی (سری دهم) http://fayez1.mihanblog.com/post/62 <P>دانلود شروه های پولاد اسماعیلی...</P> <P>فایل ها&nbsp;رو روی&nbsp;سایت مدیافایر آپلود&nbsp;کردم و لینک های دانلود همه سالمه ...</P> <P>امیدوارم مورد پسند شروه دوستان و فایز دوستان قرار بگیره...</P> <P> <TABLE style="BORDER-BOTTOM: #000000 4px solid; BORDER-LEFT: #000000 4px solid; BACKGROUND-COLOR: #ffcc99; WIDTH: 88.23%; BORDER-COLLAPSE: collapse; FONT-FAMILY: tahoma,arial,helvetica,sans-serif; HEIGHT: 873px; COLOR: #330033; FONT-SIZE: 11px; BORDER-TOP: #000000 4px solid; BORDER-RIGHT: #000000 4px solid" cellSpacing=1 cellPadding=4> <TBODY> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 4px solid; BORDER-LEFT: #000000 4px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 4px solid; BORDER-RIGHT: #000000 4px solid">&nbsp;نام شروه خوان</TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 4px solid; BORDER-LEFT: #000000 4px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 4px solid; BORDER-RIGHT: #000000 4px solid">&nbsp;حجم (مگابایت)</TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 4px solid; BORDER-LEFT: #000000 4px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 4px solid; BORDER-RIGHT: #000000 4px solid">&nbsp;دانلود</TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 4px solid; BORDER-LEFT: #000000 4px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 4px solid; BORDER-RIGHT: #000000 4px solid">&nbsp;<STRONG><FONT size=2>پولاد اسماعیلی 1</FONT></STRONG></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 4px solid; BORDER-LEFT: #000000 4px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 4px solid; BORDER-RIGHT: #000000 4px solid">&nbsp;<STRONG><FONT size=2>27</FONT></STRONG></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 4px solid; BORDER-LEFT: #000000 4px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 4px solid; BORDER-RIGHT: #000000 4px solid">&nbsp; <P align=center><A title="" href="http://www.mediafire.com/?5dx5edol52j25s6" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" border=5 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 height=210></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 4px solid; BORDER-LEFT: #000000 4px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 4px solid; BORDER-RIGHT: #000000 4px solid">&nbsp;&nbsp;<STRONG><FONT size=2>پولاد اسماعیلی 2</FONT></STRONG></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 4px solid; BORDER-LEFT: #000000 4px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 4px solid; BORDER-RIGHT: #000000 4px solid">&nbsp;<STRONG><FONT size=2>27</FONT></STRONG></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 4px solid; BORDER-LEFT: #000000 4px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 4px solid; BORDER-RIGHT: #000000 4px solid">&nbsp; <P align=center><A title="" href="http://www.mediafire.com/?j5a1bbba69aqlbf" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" border=5 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 height=210></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 4px solid; BORDER-LEFT: #000000 4px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 4px solid; BORDER-RIGHT: #000000 4px solid">&nbsp;&nbsp;<STRONG><FONT size=2>پولاد اسماعیلی 3</FONT></STRONG></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 4px solid; BORDER-LEFT: #000000 4px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 4px solid; BORDER-RIGHT: #000000 4px solid">&nbsp;<STRONG><FONT size=2>29</FONT></STRONG></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 4px solid; BORDER-LEFT: #000000 4px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 4px solid; BORDER-RIGHT: #000000 4px solid">&nbsp; <P align=center><A title="" href="http://www.mediafire.com/?7d2gp1x3wrrbqyi" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" border=5 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 height=210></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 4px solid; BORDER-LEFT: #000000 4px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 4px solid; BORDER-RIGHT: #000000 4px solid">&nbsp;&nbsp;<STRONG><FONT size=2>پولاد اسماعیلی 4</FONT></STRONG></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 4px solid; BORDER-LEFT: #000000 4px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 4px solid; BORDER-RIGHT: #000000 4px solid"><STRONG><FONT size=2>&nbsp;27</FONT></STRONG></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 4px solid; BORDER-LEFT: #000000 4px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 4px solid; BORDER-RIGHT: #000000 4px solid">&nbsp; <P align=center><A title="" href="http://www.mediafire.com/?kz6p4qwpdh90m5v" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" border=5 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 height=210></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 4px solid; BORDER-LEFT: #000000 4px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 4px solid; BORDER-RIGHT: #000000 4px solid">&nbsp;&nbsp;<STRONG><FONT size=2>پولاد اسماعیلی 5</FONT></STRONG></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 4px solid; BORDER-LEFT: #000000 4px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 4px solid; BORDER-RIGHT: #000000 4px solid">&nbsp;<STRONG><FONT size=2>27</FONT></STRONG></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 4px solid; BORDER-LEFT: #000000 4px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 4px solid; BORDER-RIGHT: #000000 4px solid">&nbsp; <P align=center><A title="" href="http://www.mediafire.com/?y4t5hiiq2bg6b1n" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" border=5 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 height=210></A></P></TD></TR> <TR> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 4px solid; BORDER-LEFT: #000000 4px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 4px solid; BORDER-RIGHT: #000000 4px solid">&nbsp;&nbsp;<STRONG><FONT size=2>پولاد اسماعیلی 6</FONT></STRONG></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 4px solid; BORDER-LEFT: #000000 4px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 4px solid; BORDER-RIGHT: #000000 4px solid">&nbsp;<STRONG><FONT size=2>28</FONT></STRONG></TD> <TD style="BORDER-BOTTOM: #000000 4px solid; BORDER-LEFT: #000000 4px solid; WIDTH: 33.33%; BORDER-COLLAPSE: collapse; BORDER-TOP: #000000 4px solid; BORDER-RIGHT: #000000 4px solid">&nbsp; <P align=center><A title="" href="http://www.mediafire.com/?o0me2j83f58h8ur" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" border=5 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 height=210></A></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P> text/html 2012-10-25T21:17:05+01:00 fayez1.mihanblog.com مجتبی سعیدی فروش اینترنتی مجموعه "شروه های محلی استان فارس" http://fayez1.mihanblog.com/post/59 <img style="width: 514px; height: 383px;" border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://mojtabasaeidi.persiangig.com/fayez/1855.jpg" width="2194" height="1984"> text/html 2012-10-16T18:24:27+01:00 fayez1.mihanblog.com مجتبی سعیدی فایز دشتی http://fayez1.mihanblog.com/post/61 <P align=center><IMG style="WIDTH: 482px; HEIGHT: 337px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://mojtabasaeidi.persiangig.com/fayez/2vl33oo.jpg" width=688 height=470></P> text/html 2012-10-06T23:38:03+01:00 fayez1.mihanblog.com مجتبی سعیدی فروش DVD "چهل ساعت شروه از چهل شروه خوان" http://fayez1.mihanblog.com/post/56 <p><img style="width: 524px; height: 346px;" border="0" hspace="0" alt="" align="baseline" src="http://mojtabasaeidi.persiangig.com/fayez/fayez.jpg" width="711" height="543"></p> text/html 2012-05-04T17:24:00+01:00 fayez1.mihanblog.com مجتبی سعیدی فایز دشتی http://fayez1.mihanblog.com/post/60 <P align=center><IMG style="WIDTH: 433px; HEIGHT: 553px" border=0 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://mojtabasaeidi.persiangig.com/fayez/2cofog3.jpg" width=482 height=566></P> text/html 2011-12-26T22:05:29+01:00 fayez1.mihanblog.com مجتبی سعیدی دانلود شروه های دلنشین دشتی (سری نهم) http://fayez1.mihanblog.com/post/58 به دلیل درخواست تعدادی از دوستان چند نمونه از شروه های استان فارس رو برای دانلود آماده کردم <P></P> <P> <TABLE style="WIDTH: 492px; HEIGHT: 472px" border=1 cellSpacing=1 cellPadding=2 width=492> <TBODY> <TR> <TD><FONT color=#0000ff>نام شروه خوان</FONT></TD> <TD><FONT color=#0000ff>زمان</FONT></TD> <TD> <P align=center><FONT color=#0000ff>دانلود</FONT></P></TD></TR> <TR> <TD>بیژن دولتخانی</TD> <TD>۱۷</TD> <TD> <P align=center><A title="" href="http://www.mediafire.com/download.php?3kjwfa1j6ap4kdp" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" border=5 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 height=210></A></P></TD></TR> <TR> <TD>چنگیز روستا</TD> <TD>۱۰</TD> <TD> <P align=center><A title="" href="http://www.mediafire.com/download.php?cbli9ea8g12hu00" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" border=5 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 height=210></A></P></TD></TR> <TR> <TD>واحد عمادی</TD> <TD>۱۶</TD> <TD> <P align=center><A title="" href="http://www.mediafire.com/download.php?1co057wwvz8zo4p" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" border=5 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 height=210></A></P></TD></TR> <TR> <TD>دالمند</TD> <TD>۱۱</TD> <TD> <P align=center><A title="" href="http://www.mediafire.com/download.php?o83r0a5aupd53qu" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" border=5 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 height=210></A></P></TD></TR> <TR> <TD>زارع</TD> <TD>۱۴</TD> <TD> <P align=center><A title="" href="http://www.mediafire.com/download.php?xw1i68wdmyy26pc" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" border=5 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 height=210></A></P></TD></TR></TBODY></TABLE></P> <P>به زودی مجموعه شروه های محلی استان فارس در قالب یک VCD برای فروش اینترنتی در این وبلاگ آماده خواهد شد...</P> text/html 2011-10-07T11:51:59+01:00 fayez1.mihanblog.com مجتبی سعیدی دانلود شروه های دلنشین دشتی (سری هشتم) http://fayez1.mihanblog.com/post/57 <DIV> <TABLE border=1 cellSpacing=1 cellPadding=2 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD><STRONG><FONT color=#0000ff>نام شروه خوان</FONT></STRONG></TD> <TD><STRONG><FONT color=#0000ff>زمان</FONT></STRONG></TD> <TD><STRONG><FONT color=#0000ff>دانلود</FONT></STRONG></TD></TR> <TR> <TD><STRONG>گراشی ۱</STRONG></TD> <TD>۳۰دقیقه</TD> <TD><A title="" href="http://www.mediafire.com/download.php?gcbm2zhexw03881" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" border=5 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 height=210></A></TD></TR> <TR> <TD><STRONG>گراشی ۲</STRONG></TD> <TD>۳۰دقیقه</TD> <TD><A title="" href="http://www.mediafire.com/download.php?dym4dcm40xhmset" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" border=5 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 height=210></A></TD></TR> <TR> <TD><STRONG>روح الله حیدری ۱</STRONG></TD> <TD>۲۵دقیقه</TD> <TD><A title="" href="http://www.mediafire.com/download.php?3tc8jrdh9h11wyt" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" border=5 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 height=210></A></TD></TR> <TR> <TD><STRONG>روح الله حیدری ۲</STRONG></TD> <TD>۱۵دقیقه</TD> <TD><A title="" href="http://www.mediafire.com/download.php?laz6h76bfap12fh" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" border=5 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 height=210></A></TD></TR></TBODY></TABLE></DIV> <DIV id=postdesc align=center><SPAN dir=rtl><A href="http://fayez1.mihanblog.com/post/56" rel=bookmark><FONT size=2><STRONG>فروش DVD "چهل ساعت شروه از چهل شروه خوان" </STRONG></FONT></A></SPAN></DIV> text/html 2011-10-04T23:36:36+01:00 fayez1.mihanblog.com مجتبی سعیدی زندگی نامه فایز دشتی http://fayez1.mihanblog.com/post/55 <P dir=rtl align=center>به گلشن تازگل نام ونشــان است حدیث بلبل وگل در میـان است</P> <P dir=rtl align=center>جهان تا هست ذكر شعر فایــــز میان دوستان این داسـتان است<BR></P> <P dir=rtl>زایر محمد علی دشتی متخلص به فایز فرزند حاج مظفربن غلامعلی بن حاج درویش بن حاج محمد رضا بن حاج عبدالرضا بن مظفر بن درویش بن مظفر بن شهاب بن كردعلی بن ابراهیم بن سالم بك بن فارس بن شعبان الضیاغمی الدشتی نام مادر وی {شازده }دختر رئیس درویش كردوانی كه ازروسای سرشناس منطقه دشتی می باشد به سال 1250هجری قمری برابر با 1209هجری شمسی درخانواده ای مذهبی در روستای كردوان ازتوابع شهرستان دشتی دیده به جهان گشود.دوران كودكی ونوجوانی رازیرسایه پرمهرومحبت پدرومادر در روستای كردوان گذراند وپس از رسیدن به سن بلوغ جهت تحصیلات مقدماتی وفراگیری قرآن مجید به مكتب خانه های محلی واقع در روستاهای كردوان وبردخون كه در آن زمان حوزه علمیه ومركز بحث ودرس در منطقه دشتی بوده اند زیر نظر آموزگاران محلی مراجعه وبا تلاش وپشتكاری كه ازخود نشان می دهد موفق به فراگیری قرآن وختم آن میشودیكی ازاساتید فایزشیخ عبدالنبی بحرینی بوده است .</P><BLOGEXTENDEDPOST> text/html 2011-10-04T23:35:14+01:00 fayez1.mihanblog.com مجتبی سعیدی دیوان اشعار فایز http://fayez1.mihanblog.com/post/54 <DIV class=div56><FONT class=text4> <P align=center><IMG border=0 hspace=0 alt="" src="http://mojtabasaeidi.persiangig.com/fayez/82197348083681827419.jpg"></P> <P>بزودی دیوان اشعارفایز به همت علاقه مندان به شعرادب به چاپ خواهدرسید .(کتابی کامل وجامع بامدارک ومستندات لازم ) که توسط نوه زاده آن مرحوم جمع آوری وبه رشته تحریر درآمده است .</P></FONT></DIV> text/html 2011-08-15T10:38:55+01:00 fayez1.mihanblog.com مجتبی سعیدی دانلود شروه های دلنشین دشتی (سری هفتم) http://fayez1.mihanblog.com/post/53 <TABLE border=1 cellSpacing=1 cellPadding=2 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD><STRONG><FONT color=#0000ff>نام شروه خوان</FONT></STRONG></TD> <TD><STRONG><FONT color=#0000ff>زمان</FONT></STRONG></TD> <TD><STRONG><FONT color=#0000ff>دانلود</FONT></STRONG></TD></TR> <TR> <TD><STRONG>رحیم کریمی ۱</STRONG></TD> <TD>۳۰دقیقه</TD> <TD><A title="" href="http://www.mediafire.com/download.php?x8ri643fntdllur" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" border=5 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 height=210></A></TD></TR> <TR> <TD><STRONG>رحیم کریمی ۲</STRONG></TD> <TD>۳۰دقیقه</TD> <TD><A title="" href="http://www.mediafire.com/download.php?1elzde8aa3al43h" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" border=5 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 height=210></A></TD></TR> <TR> <TD><STRONG>نیکنام ۱</STRONG></TD> <TD>۳۰دقیقه</TD> <TD><A title="" href="http://www.mediafire.com/?7zmdoz83a35pqex" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" border=5 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 height=210></A></TD></TR> <TR> <TD><STRONG>نیکنام ۲</STRONG></TD> <TD>۳۰دقیقه</TD> <TD><A title="" href="http://www.mediafire.com/download.php?r64aqta0md8gaym" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" border=5 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 height=210></A></TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=postdesc align=center><SPAN dir=rtl><A href="http://fayez1.mihanblog.com/post/56" rel=bookmark><FONT size=2><STRONG>فروش DVD "چهل ساعت شروه از چهل شروه خوان" </STRONG></FONT></A></SPAN></DIV> text/html 2011-07-27T22:00:51+01:00 fayez1.mihanblog.com مجتبی سعیدی مراسم بزرگداشت نوه فایز دشتی در شهرکاکی http://fayez1.mihanblog.com/post/52 <P dir=rtl>روز پنجشنبه سی ام تیرماه بزرگداشتی بمناسبت درگذشت مرحوم آقای عباس یوسفی(فایز) نوه فایز شاعر دوبیتی سرای بزرگ دشتی با حضور <STRONG>آقای هاشمی فرد مدیر کل دفتر فناوری و اطلاعات استانداری بوشهر</STRONG>،<STRONG>آقای زارعی معاونت فرمانداری دشتی</STRONG>،<STRONG>آقای پورفاطمی نماینده مردم دشتی و تنگستان در مجلس شورای اسلامی </STRONG>و عده ای از دوست داران فرهنگ و ادب و فرزند نوه فایز در سالن اجتماعات آموزش و پرورش کاکی برگزار گردید.</P> <P dir=rtl>دراین مراسم شاعر خوب شهرستان،آقای حمید زارعی بعنوان مجری حضور داشت که پیام <STRONG>آقای غلامحسین زارعی فرماندارفعلی بندر لنگه</STRONG> و فرماندار سابق دشتستان یکی از حامیان و برگزارکنندگان این بزرگداشت را به سمع حضور حاضران رسانید. آقای هاشمی فرد بعنوان سخنران، مطالبی را در مورد فایز و جایگاه در او در فرهنگ و شعر منطقه و ایران بیان کرد.در طی جلسه آقایان رسول حسینی و محمود محمودی دقایقی را به شروه خوانی پرداختند و نیز شعری نیز توسط یکی از شاعران شهر خوانده شد.</P> <DIV>همچنین در این جلسه آقای <STRONG>سهراب منصوری بعنوان دبیر بزرگداشت</STRONG> به ایراد سخنانی در مورد شخصیت آقای یوسفی،نوه فایز پرداخت و گفت: وی در شناخت <STRONG>اشعار فایز</STRONG> تبحری خاص داشته و با وجود بی سوادی، اشعاری که مربوط به فایز نبوده را بخوبی تشخیص می داده و برخی اشعار فایز را در زمان حیاتش جمع آوری کرده بود که در آینده چاپ خواهد شد.</DIV> <DIV align=left><FONT size=1>منبع : <A href="http://www.nagirom.blogfa.com/">http://www.nagirom.blogfa.com/</A></FONT></DIV> text/html 2011-07-27T21:59:59+01:00 fayez1.mihanblog.com مجتبی سعیدی درگذشت آخرین بازمانده فایز دشتی http://fayez1.mihanblog.com/post/51 انا لله و انا الیه راجعون «و هر از گاه در گذر زمان در گذر بی صدای ثانیه های دنیای فانی،جرس کاروان از رحیل مسافری خبر می دهد که در سکونی، آغازی بی پایان را می سراید» <P></P> <P>درگذشت رئیس عباس یوسفی نوه فایز دشتی را به تمام فایز دوستان کهکشان راه شیری تسلیت عرض نموده و برای آن مرحوم از درگاه خداوند متعال مغفرت ، و برای بازماندگان صبر جمیل و اجر جزیل خواهانم .</P> <P>مجتبی سعیدی</P> <P>مدیر وبلاگ فایز دشتی</P> text/html 2011-07-27T21:57:48+01:00 fayez1.mihanblog.com مجتبی سعیدی شروه دشتی ثبت ملی شد http://fayez1.mihanblog.com/post/50 <SPAN style="FONT-SIZE: 10pt">سودابه ماموری (<FONT color=#000080><FONT color=#000000>كارشناس ثبت میراث فرهنگی استان بوشهر</FONT> </FONT>)در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس در دشتی اظهار داشت: در جلسه سیاست گذاری شورای ثبت كه 23 و 24 خرداد ماه سال جاری در چهار محال وبختیاری برگزار شد شروه كه خاستگاه آن دشتی در استان بوشهر است به ثبت رسید. <BR>وی افزود: علاوه بر این دو بازی محلی دشتی بنام "هل هله گرگ چنبری " و "سول بازی "، موسیقی محلی بوشهر كه تلفیقی از دمام ونی انبان وتیپونت نیز مجوز ثبت گرفتند. <BR>كارشناس ثبت میراث فرهنگی استان بوشهر ادامه داد: سه بنا نیز شامل خانه محمودیه دریافت قدیم بوشهر، عمارت رشیدی و قنات‌های خارك نیز به ثبت رسید. <BR>ماموری تصریح كرد: یكی از آثار مهم نیز كه در اواخر سال گذشته به عنوان اثر طبیعی ثبت شد گنبد نمكی دشتی بود كه امكان ثبت جهانی شدن نیز دارد. <BR>وی یادآور شد: استان بوشهر سرشار از آیین‌های غنی و آواهای ماندگار، آثار و جاذبه‌های مهمی است كه مستلزم توجه بیشتر به این آثار از طرف مسئولان و مردم است. <BR>این مسئول ابراز داشت: تلاش ما در سازمان میراث فرهنگی شناسایی آیین‌ها، آثار، معرفی و ثبت آن‌هاست. <BR>لازم به ذكر است كه شروه را اگر چه مومنانه‌ترین، نجیب‌ترین و پر زخم‌ترین آوای سراسر جنوب می‌شمارند و در شهرستان دشتی علاقمندان زیادی دارد.<BR>این سرزمین سرشار از آفتاب مركز محور شروه به شمار می‌آید، شروه در یك جمله مهم‌ترین آهنگ و سوز و ساز جنوب است، این سروده از دل برخاسته بیشتر مواقع در مایه دشتی، شوشتری، ترك و نوا خوانده می‌شود. <BR>شروه به صورت منفرد و تك نفری با نوایی سوزناك اجرا می‌شود كه البته باید آن را با مرثیه خوانی متفاوت دانست، زیرا این آوای جنوبی در قالب دو بیتی‌هایی است كه بیشتر عاشقانه‌اند و بوی وصل و فراق و وصف معشوق می‌دهند و چه بسا محتوای این دو بیتی‌ها بسیار از غم دور است، اما شكل و شیوه قرائت و خواندن آن‌ها به صورت شروه خواه نا خواه با ریتمی غم پالوده و اندوه سرشته همراه می‌شود.</SPAN> text/html 2011-07-15T06:50:51+01:00 fayez1.mihanblog.com مجتبی سعیدی دانلود شروه های دلنشین دشتی (سری ششم) http://fayez1.mihanblog.com/post/49 <TABLE border=1 cellSpacing=1 cellPadding=2 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD><STRONG><FONT color=#0000ff>نام شروه خوان</FONT></STRONG></TD> <TD><STRONG><FONT color=#0000ff>زمان</FONT></STRONG></TD> <TD><STRONG><FONT color=#0000ff>دانلود</FONT></STRONG></TD></TR> <TR> <TD><STRONG>محمد حسین قائدی ۱</STRONG></TD> <TD>۲۰دقیقه</TD> <TD><A title="" href="http://www.4shared.com/audio/xChNW4lc/ghaedi_-_1.html" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" border=5 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 height=210></A></TD></TR> <TR> <TD><STRONG>محمد حسین قائدی ۲</STRONG></TD> <TD>۸دقیقه</TD> <TD><A title="" href="http://www.4shared.com/audio/Blh3AHWp/ghaedi_-_2.html" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" border=5 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 height=210></A></TD></TR> <TR> <TD><STRONG>محمد حسین قائدی ۳</STRONG></TD> <TD>۲۰دقیقه</TD> <TD><A title="" href="http://www.4shared.com/audio/EduUhuo7/ghaedi_-_3.html" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" border=5 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 height=210></A></TD></TR> <TR> <TD><STRONG>محمد حسین قائدی ۴</STRONG></TD> <TD>۸دقیقه</TD> <TD><A title="" href="http://www.4shared.com/audio/_wjBnHPm/ghaedi_-_4.html" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" border=5 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 height=210></A></TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=postdesc align=center><SPAN dir=rtl><A href="http://fayez1.mihanblog.com/post/56" rel=bookmark><FONT size=2><STRONG>فروش DVD "چهل ساعت شروه از چهل شروه خوان" </STRONG></FONT></A></SPAN></DIV> text/html 2011-07-15T06:48:35+01:00 fayez1.mihanblog.com مجتبی سعیدی دوبیتی هایی از فایز دشتی http://fayez1.mihanblog.com/post/48 سحر گه ز نوای مرغ گلزار<BR>سرم پر شور گشت و دیده بیدار<BR>به هر گل بلبلی فایز نواخوان<BR>چه خوش باشد نشستن یار با یار <P></P> <P></P> <P>خم ابروست یا شمشیر بهمن<BR>مژه یا نیزه یا تیر تهمتن<BR>بت فایز منیژه سان به یکبار<BR>به چاهم در فکن مانند بیژن</P> <P></P> <P>ز کشت و پیچ این شلوار رنگین<BR>خرامان رفتن و این وضع سنگین<BR>کند مجبور فایز را در آخر<BR>که مجنون وار خارج گردد از دین</P> <P></P> <P>بتا در گوش ، گوش آویز داری<BR>لب می گون شکر ریز داری<BR>بشارت می دهد این دل به فایز<BR>دلی در سینه مهر انگیز داری</P> <P></P> <P>به قامت مظهر سرو رسایی<BR>به طلعت دلفریب و جانفزایی<BR>تو با این قامت و حسن خداداد<BR>هزار افسوس ای مه ، بی وفایی</P> <P></P> <P>خروس امشب بداده هرزه خوانی<BR>مگر وقت سحر امشب ندانی ؟<BR>اگر بیدار گردد یار فایز<BR>به بالت تیر تا شهپر نشانی</P> <P></P> <P>سحر گه چون ز مشرق ماه خاور<BR>برون آید جهان گردد منور<BR>خوش آن ساعت مه فایز ز مغرب<BR>برون آید چو حوران بسته زیور</P> <P></P> <P>گهی که یادم آمد صحبت یار<BR>لب و دندان و زلف و چشم و رخسار<BR>دل و دین و قرار و صبر فایز<BR>فکندند در طلسم چار در چار</P> <P></P> <P>دلا گر زار گریم بر تو شاید<BR>که هر جا تیری آید بر تو آید<BR>دل فایز ، مگر داری تو گوهر<BR>که هر گلرخ تو را خواهد رباید</P> <P></P> <P>مرا شب سیل آه از دل برآید<BR>که یادم از دو زلف دلبر آید<BR>نشیند چشم در ره ، فایز هر شب<BR>که شاید یارم از سویی در آید</P> <P></P> <P>ز آب و آتش و از خاک و از باد<BR>خدا رخسار خوبان را صفا داد<BR>چو چشم ما نظر بگشاد ، فایز<BR>غضو ابصارکم را کرد ارشاد</P> text/html 2011-07-15T06:47:30+01:00 fayez1.mihanblog.com مجتبی سعیدی کلاخا یاد محدو یاد محدو http://fayez1.mihanblog.com/post/47 <P align=center><FONT size=3>بگی تا فاطو بیت با صد افاده</FONT></P> <P align=center><FONT size=3>بگی سیش بیت ری کورش کلاده</FONT></P> <P align=center><FONT size=3>بگی تا ئی کلاخا گل بیارن</FONT></P> <P align=center><FONT size=3>د سلم و نرگس و سنبل بیارن</FONT></P> <P align=center><FONT size=3>برو فاطو تو خحکی تو سراکو</FONT></P> <P align=center><FONT size=3>کلاخاتم بگو بال بال ناکو</FONT></P> <P align=center><FONT size=3>بگی که حاج علی رفتن از ای خحک</FONT></P> <P align=center><FONT size=3>تر هر چی کلاخن وواوین محک</FONT></P> <P align=center><FONT size=3>بگی تا جیگر فاطو بورشت </FONT></P> <P align=center><FONT size=3>بگی تا اهل موحدو هم بورشت</FONT></P> <P align=center><FONT size=3>بیو فاطو تو خحکی تو سراکو</FONT></P> <P align=center><FONT size=3>همش یاد از کلاخا یاد موحدو</FONT></P> <P align=center><FONT size=3>م- ناظری-(لیلا)</FONT></P> <P align=left><FONT size=3>منبع : <A href="http://www.chileh0.blogfa.com/">http://www.chileh0.blogfa.co</A></FONT></P> text/html 2011-02-10T15:14:55+01:00 fayez1.mihanblog.com مجتبی سعیدی دانلود کتاب جامع الکترونیکی "فایز دشتی" http://fayez1.mihanblog.com/post/46 <P><IMG style="WIDTH: 311px; HEIGHT: 325px" border=4 hspace=0 alt="" align=left src="http://mojtabasaeidi.persiangig.com/Presentation1.jpg" width=438 height=560><STRONG><FONT color=#0000ff>نام کتاب الکترونیکی</FONT></STRONG> : <STRONG>فایز دشتی</STRONG></P> <P>&nbsp;</P> <P><STRONG><FONT color=#0000ff>تالیف شده توسط</FONT></STRONG> : <STRONG>مجتبی سعیدی</STRONG></P> <P>&nbsp;</P> <P><STRONG><FONT color=#0000ff>فرمت کتاب</FONT></STRONG> :<STRONG> PDF</STRONG></P> <P><A title="" href="http://www.4shared.com/file/RmYW0fmz/kabed_soltani.html" target=_blank></A>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;<A title="" href="http://www.mediafire.com/?e5c7f569pdf8jgx" target=_blank><IMG style="WIDTH: 156px; HEIGHT: 148px" border=0 hspace=0 alt="" align=middle src="http://hushbary.persiangig.com/image/005_14%5B1%5D.gif"></A> </P> text/html 2011-01-16T08:45:08+01:00 fayez1.mihanblog.com مجتبی سعیدی دانلود شروه های دلنشین دشتی (سری پنجم) http://fayez1.mihanblog.com/post/45 <TABLE border=1 cellSpacing=1 cellPadding=2 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD><STRONG><FONT color=#0000ff>نام شروه خوان</FONT></STRONG></TD> <TD><STRONG><FONT color=#0000ff>زمان</FONT></STRONG></TD> <TD><STRONG><FONT color=#0000ff>دانلود</FONT></STRONG></TD></TR> <TR> <TD><STRONG>اردشیر گرمسیری&nbsp;۱</STRONG></TD> <TD>۳۰دقیقه</TD> <TD><A title="" href="http://www.4shared.com/audio/JRKTCpEW/ardeshir_garmesiri.html" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" border=5 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 height=210></A></TD></TR> <TR> <TD><STRONG>اردشیر گرمسیری&nbsp;۲</STRONG></TD> <TD>۳۰دقیقه</TD> <TD><A title="" href="http://www.4shared.com/audio/vJ7C6a6h/ardeshir_garmesiri_2.html" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" border=5 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 height=210></A></TD></TR> <TR> <TD><STRONG>محمد فردوس&nbsp;۱</STRONG></TD> <TD>۳۰دقیقه</TD> <TD><A title="" href="http://www.4shared.com/audio/w1uBexFQ/ferdoos_-_1.html" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" border=5 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 height=210></A></TD></TR> <TR> <TD><STRONG>محمد فردوس&nbsp;۲</STRONG></TD> <TD>۳۰دقیقه</TD> <TD><A title="" href="http://www.4shared.com/audio/yGtl8vBy/ferdoos_-_2.html" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" border=5 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 height=210></A></TD></TR></TBODY></TABLE> <P>&nbsp;</P> <DIV id=postdesc align=center><SPAN dir=rtl><A href="http://fayez1.mihanblog.com/post/56" rel=bookmark><FONT size=2><STRONG>فروش DVD "چهل ساعت شروه از چهل شروه خوان" </STRONG></FONT></A></SPAN></DIV> text/html 2011-01-16T08:43:12+01:00 fayez1.mihanblog.com مجتبی سعیدی فایز دشتی http://fayez1.mihanblog.com/post/44 دلم از فرقت روی تو خون شد<BR>سرشکم چون رخ تو لاله گون شد<BR>به عمری آرزو کردم که گویی<BR>که ای فایز ! سرانجام تو چون شد <P align=center>--</P> <P align=center>اگر از رخ بر اندازی نقابت<BR>کنند مردم خیال آفتابت<BR>از این پوشیده ای رخ یار فایز<BR>که ترسی شب کسی بیند به خوابت؟</P> <P align=center>--</P> <P align=center>پس از ببریدن و پیوند جانان<BR>مرا خوش آمده از دادن جان<BR>پس از مرگ جوانی همچو فایز<BR>تو را خوش باد صحبت با رقیبان</P> <P align=center>--</P> <P align=center>تو بر من بگذری چون برق رخشان<BR>منت چون رعد اندر پی خروشان<BR>ز باران سرشک چشم فایز<BR>بروید لاله چون فصل بهاران</P> <P align=center>--</P> <P align=center>بتا بر طرف معجر کن نقابت<BR>مهل بی پرده مانند آفتابت<BR>بت فایز بپوشان رخ که ترسم<BR>شبی نامحرمی بیند به خوابت</P> <P align=center>--</P> <P align=center>مرا این زندگی از بوی یار است<BR>وگرنه جان بدین پیکر چه کار است؟<BR>کنون که هست فایز زنده ز آنست<BR>دو چشم و دل به راه انتظار است</P> <P align=center>--</P> <P align=center>نگارا شربت از لبهات بفرست<BR>گلاب از گوشه چشمات بفرست<BR>برای توتیای چشم فایز<BR>کف دستی ز خاک پات بفرست</P> <P align=center>--</P> <P align=center>مرا خلد برین دی بودیم جا<BR>کنونم دوزخ است امروز مأوا<BR>نمانده دی نماند فایز امروز<BR>خدا داند چه باشد حال فردا</P> <P align=center>--</P> <P align=center>هنوزم بوی زلفش در مشام است<BR>هنوزم ذوق لبهایش به کام است<BR>کجا فایز شود از ناله خاموش<BR>مگر آن دم که در خاکش مقام است</P> <P align=center>--</P> <P align=center>مکش سرمه به چشم ناز پرور<BR>مکن روز مرا از شب سیه تر<BR>نمی سوزد دلت از بهر فایز <BR>چه خواهی گفت فردا روز محشر؟</P> text/html 2010-11-18T13:01:02+01:00 fayez1.mihanblog.com مجتبی سعیدی دانلود شروه های دلنشین دشتی (سری چهارم) http://fayez1.mihanblog.com/post/43 <TABLE border=1 cellSpacing=1 cellPadding=2 width="100%"> <TBODY> <TR> <TD><STRONG><FONT color=#0000ff>نام شروه خوان</FONT></STRONG></TD> <TD><STRONG><FONT color=#0000ff>زمان</FONT></STRONG></TD> <TD><STRONG><FONT color=#0000ff>دانلود</FONT></STRONG></TD></TR> <TR> <TD><STRONG>نجیم رضایی ۱</STRONG></TD> <TD>۳۰دقیقه</TD> <TD><A title="" href="http://www.4shared.com/audio/gV6TwTrp/najim_rezaei_1_.html" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" border=5 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 height=210></A></TD></TR> <TR> <TD><STRONG>نجیم رضایی ۲</STRONG></TD> <TD>۳۰دقیقه</TD> <TD><A title="" href="http://www.4shared.com/audio/U8M2r4d-/najim_rezaei_2_.html" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" border=5 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 height=210></A></TD></TR> <TR> <TD><STRONG>کوروش اسد پور ۱</STRONG></TD> <TD>۳۰دقیقه</TD> <TD><A title="" href="http://www.4shared.com/audio/jMD0rdjU/koorush_asadpoor1.html" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" border=5 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 height=210></A></TD></TR> <TR> <TD><STRONG>کوروش اسد پور ۲</STRONG></TD> <TD>۳۰دقیقه</TD> <TD><A title="" href="http://www.4shared.com/audio/1sUWmh4S/koorush_asadpoor2.html" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" border=5 hspace=0 alt="" align=baseline src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 height=210></A></TD></TR></TBODY></TABLE> <DIV id=postdesc align=center><SPAN dir=rtl><A href="http://fayez1.mihanblog.com/post/56" rel=bookmark><FONT size=2><STRONG>فروش DVD "چهل ساعت شروه از چهل شروه خوان" </STRONG></FONT></A></SPAN></DIV> text/html 2010-08-15T11:01:41+01:00 fayez1.mihanblog.com مجتبی سعیدی دانلود شروه دلنشین دشتی با صدای ماندگار افسر شهیدی http://fayez1.mihanblog.com/post/42 <P align=center><IMG src="http://mojtabasaeidi.persiangig.com/video/untitled.bmp"><BR><A title="" href="http://www.4shared.com/audio/fiMCgtuS/dashti_fayez1blogfacom_.html" target=_blank><IMG style="WIDTH: 257px; HEIGHT: 85px" height=210 alt="" hspace=0 src="http://hushbary2.persiangig.com/other/02599.jpg" width=436 align=baseline border=5></A></P> text/html 2010-08-15T11:00:51+01:00 fayez1.mihanblog.com مجتبی سعیدی فایز دشتی http://fayez1.mihanblog.com/post/41 <DIV class=posttext> <P align=center>--</P> <P align=center>اگر دانی که فردامحشری نیست<BR>سوال و پرسش و پیغمبری نیست<BR>بتاز اسب جفا تا میتوانی<BR>که فایز را سپاه و لشکری نیست</P> <P align=center>--</P> <P align=center>سحر دل ناله های زار میکرد<BR>چنان که دیده را خونبار میکرد<BR>شکایت های ایام جوانی<BR>به فایز یک یه یک اظهار میکرد</P> <P align=center>--</P> <P align=center>بتی کز ناز پا بر دل گذارد<BR>ستم باشد که پا بر گل گذارد<BR>تمنایی که دارد یار فایز<BR>به چشم ما قدم مشکل گذارد</P> <P align=center>--</P> <P align=center>به رخ جا داده ای زلف سیه را<BR>به کام عقرب افکندی تو مه را<BR>که دیده عقرب جراره فایز ؟<BR>زند پهلو به ماه چارده را</P> <P align=center>--</P> <P align=center>دلا امشب نه وقت قال و قیل است<BR>نه هنگام حکایات طویل است<BR>ببین فایز ! قوافل در قوافل<BR>به هر جانب صدای الرحیل است</P> <P align=center>--</P> <P align=center>رخت تا در نظر می آرم ای دوست<BR>خودم را زنده می پندارم ای دوست<BR>ولی چون تو برفتی یار فایز<BR>بگو این دل به کی بسپارم ای دوست</P> <P align=center>--</P> <P align=center>نسیم روح پرور دارد امشب<BR>شمیم زلف دلبر دارد امشب<BR>گمانم یار در راه است ، فایز <BR>که این دل شور در سر دارد امشب</P> <P align=center>--</P> <P align=center>سوار خنگ خوش رفتارم امشب<BR>روانه جانب دلدارم امشب<BR>چو سلطان حبش فایز ز شوقش<BR>جهان زیر نگین پندارم امشب</P> <P align=center>--</P> <P align=center>بگو تا دلبر حورم بیایید<BR>سفید و نازک و بورم بیاید<BR>دمی که می رود تابوت فایز<BR>بگو تا بر لب گورم بیاید</P> <P align=center>--</P> <P align=center>دو چشمت چون به چشمانم نگه کرد<BR>لب لعل و رخت روزم سیه کرد<BR>مکن عشوه دگر بر فایز زار<BR>که ابروی کجت جانم تبه کرد</P></DIV> text/html 2010-08-15T10:59:18+01:00 fayez1.mihanblog.com مجتبی سعیدی فایز دشتی http://fayez1.mihanblog.com/post/40 <DIV class=posttext> <P align=center><IMG src="http://mojtabasaeidi.persiangig.com/fayez.jpg"> </P> <P align=center></P> <P align=center>&nbsp;</P> <P align=center><IMG src="http://mojtabasaeidi.persiangig.com/fayez2.jpg"></P></DIV>